การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้า IOT ให้ง่ายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

IoT ได้ถูกขับเคลื่อนเข้าสู่ธุรกิจ ทุกๆอุตสาหกรรมมีการศึกษาในเรื่องนี้  นับป็นความท้าทายของนักพัฒนาองค์กรที่จะต้องสร้างระบบ IoT ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งกลายเป็นบทเรียนหน้าใหม่ที่ทุกคนต้ององค์กรจะต้องเรียนรู้

บริการ Cloud-based สร้างเครือข่าย IoT ที่เชื่อถือได้

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและการป้องกัน Cyberattack สามารถใช้บริการคลาวด์นั่นก็คือ AWS IoT
AWS IoT Defender, Trusted Advisor Amazon GuardDuty AWS Config และ Amazon FreeRTOS บริการเหล่านี้เสริมอุปกรณ์เพิ่มการตรวจสอบของผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัย P2P ในการตรวจสอบการเข้าถึง

ใช้ทรัพยากรโดยอัตโนมัติและมีความยืดหยุ่น

คุณสามารถใช้บริการเช่น AWS IoT การจัดการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและการตอบสนองต่อสัญญาณอัตโนมัติด้วย AWS IoT คุณสามารถใช้ Amazon SNS, Amazon SQS และ Amazon Kinesis เพื่อสร้าง Serverless Architecture ที่ปรับขนาดได้ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มรูปแบบ

การใช้ SAP S / 4HANA อำนวยความสะดวกในการตัดสินใจ

Smart Factory Smart Warehouse และ Smart timesheet system สามารถใช้ AWS IoT Greengrass และ Lambda ในการทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติผ่าน SAP S / 4HANA ผ่าน MQTT Protocol OData และ RFC นอกจากนี้ Consolidated Report ยังสามารถนำวิเคราะห์ได้ด้วย AWS IoT SiteWise และ Amazon SageMaker

雲端服務驅動物聯價值

2020-11-30T16:52:23+00:00 2019/11/26 |Insight|