Hybrid Cloud Storage with Amazon Storage Gateway

ข้อมูล Data / Information เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุค Digital Economy ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า Data Driven Business เห็นจะเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การบูรณาการข้อมูล การเพิ่มมูลค่า หรือ เพิ่ม value ให้กับข้อมูล เป็นเรื่องที่หลาย ๆ ธุรกิจให้ความสำคัญ การที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการบูรณาการข้อมูลนั้นจะส่งผลดีทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างมหาศาล แต่ก่อนที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเรื่องพื้นฐานกันก่อน การจัดเก็บข้อมูล การนำระบบ Hybrid Storage [...]

2021-11-22T15:44:43+00:00 2021/11/22 |Insight|