Defense in Depth : The multi-layer มีความสำคัญในปัจจุบันอย่างไร ?

การกำหนดมาตรการในการป้องกันสินทรัพย์ด้านไอทีหลายท่านมักจะคิดเรื่องของ “ Security Control ” ในแบบต่าง ๆ อาทิเช่น firewall  หรือ อุปกรณ์ที่จะช่วยในการป้องกันในส่วนของ infrastructure , web application firewall สำหรับป้องกันส่วนของระบบ e-Commerce หรือ แม้กระทั่งการป้องกันระบบโครงสร้างพื้นฐานจาก DDoS ที่ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ทุก ๆ วัน จากที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น security control นั้นยังมีอยู่อีกมากมาย ซึ่งมีให้พวกเราเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับระบบไอที [...]

2021-10-26T17:11:46+00:00 2021/10/26 |Insight|