การประมวลผลแบบ Self-service Analytics กับการค้าปลีกนานาชาติ

บริษัทค้าปลีกทั่วโลก ให้บริการมากกว่า30 แบรนด์ผลิตภัณฑ์ มีช่องทางการจัดจําหน่ายมากกว่า 50,000 บริษัท รายได้มากกว่า $10+ พันล้าน ครอบคลุมถึงทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก โดยมีบริษัทสาขากว่า 100 บริษัทที่กระจายอยู่ใน 30 ประเทศขึ้นไป ความท้าทายของลูกค้า ในฐานะบริษัทชั้นนําระดับโลก บริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องสะสมและวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการจัดการ เพื่อให้ได้ภาพรวมของผลการดําเนินงานของแบรนด์ของแต่ละบริษัท คลังข้อมูลภายในองค์กรที่มีอยู่นั้นไม่สามารถตอบสนองการเติบโตของปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงคําขอวิเคราะห์ทางข้อมูลที่ไม่คาดคิดของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัญหาการใช้เวลานานเกินไปสำหรับการทำ Report และข้อจํากัดในการวิเคราะห์ ad-hocในฐานะบริษัทระดับโลกวิธีการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลข้ามภูมิภาคที่จัดการได้ง่ายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญ [...]

2021-01-28T11:04:53+00:00 2021/01/28 |Data solution|