มาเริ่มต้นยุคองค์กรอัจฉริยะด้วย ECLOUDVALLEY!

ปี 2020 การเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิตอลค่อยๆนำไปสู่ยุคองค์กรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง การทำข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ กระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติของระบบองค์กร ดังนั้นองค์กรที่ปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขันและขยายธุรกิจมากขึ้น การตัดสินใจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการคำนวณเงินลงทุนต่างๆ การสร้างแบบจำลอง AI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระบบ SAP ด้วยความช่วยเหลือของ Chatbots AI และระบบอัตโนมัติสามารถช่วยแก้ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของมนุษย์ การคาดการณ์การผลิตได้อย่างแม่นยำ Machine Learning มาพร้อมกับข้อมูลและการคำนวณสถิติต่างๆนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆเช่น การสั่งซื้อการขายหุ้น วัสดุการคาดการณ์ สภาพอากาศและข้อมูลการขนส่ง อย่างมีแบบแผนและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [...]

2020-11-30T16:57:53+00:00 2019/11/26 |Insight|

การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้า IOT ให้ง่ายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

IoT ได้ถูกขับเคลื่อนเข้าสู่ธุรกิจ ทุกๆอุตสาหกรรมมีการศึกษาในเรื่องนี้  นับป็นความท้าทายของนักพัฒนาองค์กรที่จะต้องสร้างระบบ IoT ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งกลายเป็นบทเรียนหน้าใหม่ที่ทุกคนต้ององค์กรจะต้องเรียนรู้ บริการ Cloud-based สร้างเครือข่าย IoT ที่เชื่อถือได้ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและการป้องกัน Cyberattack สามารถใช้บริการคลาวด์นั่นก็คือ AWS IoT AWS IoT Defender, Trusted Advisor Amazon GuardDuty AWS Config และ Amazon FreeRTOS [...]

2020-11-30T16:52:23+00:00 2019/11/26 |Insight|